Thông tin sản phẩm

Phần mềm rút trích tham số linh kiện MOSFET hỗ trợ rút trích tự động các tham số của linh kiện MOSFET. Phần mềm rút trích tham số VIPEX (VIetnam Parameter EXtraction) còn có các chức năng như sau:

  • Rút trích tham số linh kiện MOSFET (NMOS, PMOS) với mô hình MOS Mức 1-2-3; mô hình BSIM3v3; mô hình EKV2.6.
  • Tối ưu hóa giá trị các tham số với thuật toán Lavenberg-Marquardt và thuật toán Genetic Algorithm.
  • Mô phỏng lại kết quả. Sau khi hoàn thành việc rút trích các tham số mô hình, phần mềm cho phép ta sử dụng các tham số này để mô phỏng ra các kết quả I-V, C-V, gm-V, v.v. Từ đó ta có thể so sánh với kết quả thực nghiệm và đưa ra nhận xét so sánh giữa tính hiệu quả của mô hình với kết quả thực nghiệm cũng như so sánh giữa các mô hình MOSFET khác nhau.
  • Lưu tập giá trị tham số vào cơ sở dữ liệu. Với chức năng này ta có thể dễ dàng quản lý các tham số mà mình đã trích được.
  • Ngoài việc xuất giá trị tham số ra tập tin cơ sở dữ liệu, phần mềm còn cho phép xuất ra file dạng Text, Excel và Access.

VIPEX

NMOS_extract

gui_resimulation
Giao diện phần mềm VIPEX
nmos_long_wide_chanel_idvd_85Mô phỏng và làm khớp dữ liệu với đặc tuyến ID-VDnmos_long_wide_chanel_idvg_85Mô phỏng và làm khớp dữ liệu với đặc tuyến ID-VG