uomtao

DESLAB tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên và thầy/cô có ý tưởng khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu thực hiện hoàn thiện công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chế thử sản phẩm và ứng dụng thực tế, khởi nghiệp, nhằm thành lập các nhóm hoặc tổ chức thiết kế sản phẩm công nghệ cao (ví dụ: thiết bị thông minh, thiết bị y tế, thiết kế chip, v.v). Những hỗ trợ nhằm tạo điều kiện vượt qua những khó khăn ban đầu, phát triển và trưởng thành.

DESLAB đã tham gia các triển lãm khởi nghiệp tại SIHUB, Tuần lễ tuổi trẻ sáng tạo tại Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM.